Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Bảng Giá Bánh Trung Thu Như Lan

Bánh Trung Thu Như Lan

STT TÊN BÁNH (BÁNH NƯỚNG) MÃ BÁNH GIÁ
1 Yến sào vi cá thập cẩm gà quay C – 300 gr 185.000(2t)
D – 400 gr 240.000(3t)
2 Yến sào thập cẩm gà quay C – 300 gr 185.000(2t)
D – 400 gr 240.000(3t)
3 Vi cá thập cẩm gà quay B – 250 gr 115.000(2t)
C – 300 gr 130.000(2t)
D – 400 gr 165.000(3t)
E – 1000 gr 430.000(6t)
F – 1200 gr 500.000(8t)
4 Thập cẩm gà quay rong biển C – 300 gr 120.000(2t)
D – 400 gr 150.000(3t)
5 Thập cẩm gà quay A – 200 gr 75.000(1t)
B – 250 gr 100.000(2t)
C – 300 gr 115.000(2t)
D – 400 gr 140.000(3t)
6 Thập cẩm chay C – 300 gr 100.000(0t)
7 Dừa sầu riêng A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t
8 Hạt sen hạnh nhân C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
9 Hạt sen trà xanh C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
10 Đậu xanh sen sầu riêng A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
E – 1000 gr 300.000(6t)
F – 1200 gr 350.000(8t)
11 Đậu đỏ táo đỏ C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
12 Môn sen A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 1000.000(3t)
13 Mè đậu đen A – 200 gr 60.000(1t)
B – 250 gr 70.000(2t)
C – 300 gr 80.000(0t)
C – 300 gr 85.000(2t)
D – 400 gr 100.000(3t)
14 Sen sô cô la C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
15 Sen phô mai Tiramisu C – 300 gr 95.000(2t)
D – 400 gr 110.000(3t)
16 Đậu xanh & dừa sầu riêng C – 300 gr 90.000(2t)
17 Khoai môn & dừa sầu riêng C – 300 gr 90.000(2t)
STT TÊN BÁNH (BÁNH DẺO) MÃ BÁNH GIÁ
1 Dẻo vi cá thập cẩm gà quay C – 300 gr 105.000(1t)
D – 400 gr 130.000(2t)
E – 1000 gr 390.000(4t)
F – 1200 gr 430.000(6t)
2 Dẻo thập cẩm gà quay C – 300 gr 95.000(1t)
D – 400 gr 115.000(2t)
3 Dẻo thập cẩm chay C – 300 gr 80.000(0t)
4 Dẻo sen trà xanh C – 300 gr 85.000(1t)
D – 400 gr 100.000(2t)
5 Dẻo đậu xanh sen C – 300 gr 80.000(1t)
D – 400 gr 95.000(2t)
E – 1000 gr 270.000(4t)
F – 1200 gr 300.000(6t)
6 Dẻo đậu xanh sen chay A – 200 gr 55.000(0t)
C – 300 gr 70.000(0t)
7 Dẻo sen hạnh nhân C – 300 gr 85.000(1t)
D – 400 gr 100.000(2t)
STT TÊN BÁNH (DÀNH CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG) MÃ BÁNH GIÁ
1 Vi cá thập cẩm ăn kiêng C – 300 gr 150.000(2t)
2 Đậu xanh sen ăn kiêng C – 300 gr 95.000(2t)

Bánh Trung Thu Như Lan

Lưu ý: 0t = trứng; 1t = 1 trứng; 2t = 2 trứng; 3t = 3 trứng; 4t = 4 trứng; 6t = 6 trứng; 8t = 8 trứng

Dẻo đậu xanh chay như lan

Dẻo đậu xanh chay

Đậu táo đỏ

Đậu táo đỏ

Mè đậu đen

Mè đậu đen